กิจกรรมสอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

610716 04กิจกรรมารสอบกลางภาค นักเรียนโรงเรียนศรีสุตาวิทยา วัดบ้านนาขนัน พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ระดับม.๑-๖ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งทำการสอบในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...

การพัฒนาโรงเรียนด้านความสะอาดเรียบร้อย

610704 01ภาพกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนด้านความสะอาดเรียบร้อย และดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเขมราฐ ดำเนินการ เพื่อใช้งานโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีปฐมนิเทศและรับอุปกรณ์การเรียน ๖๑/๐๕/๑๖

DSC 0454ประมวลภาพบรรยากาศนักเรียนโรงเรียนศรีสุตาวิทยา วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์) ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อเปิดการเรียน การสอน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประเมินคณะครูก่อนเปิดภาคเรียนประจำปี ๒๕๖๑

610508 01โครงการประเมินคณะครูโรงเรียนศรีสุตาวิทยา วัดบ้านนาขนัน ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอน ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม...