โครงการประเมินคณะครูก่อนเปิดภาคเรียนประจำปี ๒๕๖๑

610508 01โครงการประเมินคณะครูโรงเรียนศรีสุตาวิทยา วัดบ้านนาขนัน ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอน ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 610508 01610508 04610508 17