การพัฒนาโรงเรียนด้านความสะอาดเรียบร้อย

610704 01ภาพกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนด้านความสะอาดเรียบร้อย และดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเขมราฐ ดำเนินการ เพื่อใช้งานโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 610704 01610704 04610704 10610704 13610704 16610704 18