กิจกรรมสอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

610716 04กิจกรรมารสอบกลางภาค นักเรียนโรงเรียนศรีสุตาวิทยา วัดบ้านนาขนัน พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ระดับม.๑-๖ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งทำการสอบในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ที่ผ่านมา

 610716 07610716 09610716 10610716 02