มี 281 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

QRค้นหาเพจอย่างรวดเร็วด้วยคิวอาร์โค้ด
facebookFacebook Messenger search iconเพิ่มเติม

๗.งานนิเทศภายใน

ขอบข่ายงาน

1. จัดทำแผนงาน โครงการ/กิจกรรมในการนิเทศภายใน

2. ส่งเสริมให้ครูมีการทำงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ตามกระบวนการ PDCA

3. เป็นที่ปรึกษา ให้คำปรึกษาแก่ครู นักเรียน ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา

4. จัดทำปฏิทินการนิเทศภายใน และดำเนินการนิเทศภายในตามปฏิทิน

5. สรุปผลการนิเทศภายใน และวางแผนพัฒนาในปีต่อไป

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

- มีสมุดแบบฟอร์มการนิเทศภายใน

- มีปฏิทินการนิเทศภายใน

- มีแผนการพัฒนาการนิเทศภายใน

- มีแผนการดำเนินงานอย่างครบวงจร PDCA