มี 270 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

QRค้นหาเพจอย่างรวดเร็วด้วยคิวอาร์โค้ด
facebookFacebook Messenger search iconเพิ่มเติม

๘.งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน

ขอบข่ายงาน 

1. ควบคุมดูแลการครองผ้า การเข้าแถวไหว้พระของนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน

2. ควบคุมกำหนดหลักเกณฑ์การออกนอกบริเวณโรงเรียน การขาด การลา ตรวจเช็คใบลาของนักเรียน รวมถึงติดต่อประสานงานกับงานปกครอง เพื่อร่วมกันแก้ไขและพัฒนานักเรียน

3. ดูแลป้องปรามการเสพย์สิ่งเสพติดให้โทษ พร้อมทั้งอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน

4. ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนก่อนที่จะมีการทะเลาะวิวาท

5. ส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนนักเรียนของแต่ละปีการศึกษา

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนดูแลการเข้าแถวไหว้พระ

- มีสมุดบันทึกการขาดลาของนักเรียน

- มีเอกสารการรณรงค์สิ่งเสพติดให้โทษ

- มีเอกสารบันทึกการทำโทษเด็กประจำปีการศึกษา

- มีทำเนียบการทำงานของคระกรรมการนักเรียน