มี 268 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

QRค้นหาเพจอย่างรวดเร็วด้วยคิวอาร์โค้ด
facebookFacebook Messenger search iconเพิ่มเติม

๑.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ขอบข่ายงาน

1. จัดทำแผนงาน โครงการ/กิจกรรมการบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2. อำนวยการ ดูแลการทำงานของบุคลากรกลุ่มงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3. ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารงานภายในโรงเรียน

4. นิเทศการทำงานบุคลากรกลุ่มงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป

5. เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรกลุ่มงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป

6. สรุปผลการดำเนินงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปประจำปี

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

- มีแผนงาน โครงการ/กิจกรรมฝ่าย

- มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการกลุ่มงานฝ่าย

- มีการจัดระบบงานชัดเจน

- มีการสรุปผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย