มี 279 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

QRค้นหาเพจอย่างรวดเร็วด้วยคิวอาร์โค้ด
facebookFacebook Messenger search iconเพิ่มเติม

๒.ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ขอบข่ายงาน 

1. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรณีที่หัวหน้าฝ่ายไม่อยู่ ลากิจ หรือไปราชการ

2. ร่วมจัดทำแผนงาน โครงการ/กิจกรรมการบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3. จัดทำเอกสาร หลักฐาน ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป

4. จัดทำเอกสารงานข้อมูลสารสนเทศงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป

5. จัดทำแบบประเมินผลงานของบุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

- มีการจัดระบบการทำงานอย่างชัดเจน

- มีแผนปฏิบัติงานฝ่าย

- มีการจัดโครงสร้างการบริหารกลุ่มงานฝ่าย

- มีเอกสาร หลักฐานประกอบการปฏิบัติงานฝ่าย

- มีแผนงานสารสนเทศฝ่าย

- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย