มี 271 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

QRค้นหาเพจอย่างรวดเร็วด้วยคิวอาร์โค้ด
facebookFacebook Messenger search iconเพิ่มเติม

๓.งานธุรการ/สารบรรณ

ขอบข่ายงาน 

1. จัดระบบงานสารบรรณภายในโรงเรียน

2. ร่างพิมพ์โต้ตอบหนังสือราชการ ลงทะเบียนหนังสือเข้า – หนังสือออก

3. บันทึกการประชุมสามัญประจำเดือน

4. นำส่งหนังสือราชการของโรงเรียน

5. จัดทำแบบฟอร์มหนังสือ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป

6. รวบรวมกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. จัดทำแฟ้มเอกสารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

- มีแผนงานจัดระบบงานสารบรรณของโรงเรียน

- มีสมุดทึกการประชุมประจำเดือน

- มีเอกสารการสรุปงานสารบรรณ

- มีแบบฟอร์ม เอกสารและแฟ้มเอกสาร

- มีแฟ้มเอกสาร กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคำสั่ง