มี 274 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

QRค้นหาเพจอย่างรวดเร็วด้วยคิวอาร์โค้ด
facebookFacebook Messenger search iconเพิ่มเติม

๔.งานพัสดุ/ครุภัณฑ์

 ขอบข่ายงาน 

1. จัดทำแผนงาน โครงการ/กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ-ครุภัณฑ์

2. จัดทำแบบฟอร์มเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑ์

3. ดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียน

4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ภายในโรงเรียน

5. ลงทะเบียนรหัสพัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียน

6. จัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียน

7. สำรวจพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เพื่อเสนอซ่อมบำรุง

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

- มีแผนงานโครงการพัฒนางานพัสดุ ครุภัณฑ์

- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะบุคคลในการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์

- มีแบบฟอร์มเอกสาร หลักฐานงานพัสดุครุภัณฑ์

- มีสมุดลงทะเบียนพัสดุครุพันภัณฑ์

- มีแบบสำรวจพัสดุครุภัณฑ์