มี 17 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

QRค้นหาเพจอย่างรวดเร็วด้วยคิวอาร์โค้ด
facebookFacebook Messenger search iconเพิ่มเติม

๕.งานห้องสมุดและเทคโนโลยี

ขอบข่ายงาน 

1. จัดทำแผนงาน โครงการ/กิจกรรมพัฒนางานห้องสมุดและเทคโนโลยี

2. จัดระบบการทำงานห้องสมุด รหัสหมวดหมู่หนังสือ

3. ให้บริการทรัพยากรห้องสมุดแก่ครู-อาจารย์และผู้เรียน

4. จัดนิทรรศการแสดงหนังสือใหม่

5. ดูแล ซ่อมบำรุงหนังสือเก่าที่ชำรุด

6. สนับสนุน ร่วมมือกับครู-อาจารย์ในการให้บริการแก่ผู้เรียน

7. จัดทำสถิติข้อมูลของผู้ใช้บริการห้องสมุดประจำวัน และสรุปประจำเดือน/ปี

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

- มีแผนงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนางานห้องสมุด

- มีสมุดบักทึกรหัสหมวดหมู่หนังสือ

- มีแผนภูมิ/สถิติการใช้ห้องสมุด

- มีเอกสารสรุปการใช้ห้องสมุดประจำปี