มี 267 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

QRค้นหาเพจอย่างรวดเร็วด้วยคิวอาร์โค้ด
facebookFacebook Messenger search iconเพิ่มเติม

๖.งานอาคารสถานที่

ขอบข่ายงาน 

1. จัดทำแผนงาน โครงการ/กิจกรรมพัฒนางานอาคารสถานที่

2. สำรวจสภาพอาคารสถานที่เสนอซ่อมบำรุง

3. ประสานงานด้านการจัดห้องเรียน ห้องประชุม ห้องประกอบการอื่น ๆ

4. รักษาความสะอาดของอาคารสถานที่

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

- มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่

- มีแบบสำรวจอาคารสถานที่ซ่อมบำรุง

- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะบุคคลดูแลความสะอาดห้องเรียน