มี 272 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

QRค้นหาเพจอย่างรวดเร็วด้วยคิวอาร์โค้ด
facebookFacebook Messenger search iconเพิ่มเติม

๗.งานประชาสัมพันธ์

ขอบข่ายงาน

1. จัดทำแผนงาน โครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโรงเรียน

2. จัดทำเอกสาร แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงเรียน

3. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

4. ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการประชาสัมพันธ์

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

- มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

- มีเอกสาร แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์

- มีป้ายประชาสัมพันธ์

- มีแฟ้มเก็บเอกสารประสัมพันธ์