มี 280 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

QRค้นหาเพจอย่างรวดเร็วด้วยคิวอาร์โค้ด
facebookFacebook Messenger search iconเพิ่มเติม

๘.งานสัมพันธ์ชุมชน

ขอบข่ายงาน 

1. จัดทำแผนงาน โครงการ/กิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชน

2. ร่วมมือกับชุมชนในทุกด้าน

3. บริการด้านสถานที่แก่ชุมชนในการจัดกิจกรรมของชุมชน

4. จัดทำเอกสาร ข้อมูลงานสัมพันธ์กับชุมชน

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

-มีแผนงาน โครงการ/กิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชน

- มีเอกสารข้อมูลงานสัมพันธ์กับชุมชน

- มีสมุดบันทึกการใช้บริการสถานที่ในการจัดกิจกรรมของชุมชน