มี 51 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

QRค้นหาเพจอย่างรวดเร็วด้วยคิวอาร์โค้ด
facebookFacebook Messenger search iconเพิ่มเติม

ผู้จัดการโรงเรียน

๑. ผู้จัดการโรงเรียน (ดร.พระครูศรีสุตาลังการ)

ภาระหน้าที่งาน

001

1. กำหนดนโยบาย ตัวชี้วัดความสำเร็จของงานในการบริหารโรงเรียน

2. กำกับ ติดตามความก้าวหน้าของการจัดการศึกษา

3. ควบคุม ดูแล การบริหารงานของโรงเรียน

4. ส่งเสริม สนับสนุนการทำงานของบุคลากรให้มีความก้าวหน้า

5. ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสามัญประจำเดือน

6. ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการโรงเรียน

7. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

- มีแผนกลยุทธ์ นโยบาย ตัวชี้วัดความสำเร็จของงานการบริหารโรงเรียนชัดเจน เป็นรูปธรรม

- มีการรายงานความก้าวหน้าประจำปีของโรงเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา

- มีบันทึกการประชุมสามัญประจำเดือน และบันทึกการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน

- มีแผนการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน   อื่น ๆ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

๒.ผู้อำนวยการโรงเรียน (พระมหาบันทอน สุธีโร) 

 ขอบข่ายงาน

05

1. ควบคุม ดูแลการบริหารโรงเรียนให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. กำกับ นิเทศติดตามการทำงานของบุคลากรทั้ง 4 ฝ่าย

3. อำนวยการบริหารงานภายในทุกเรื่อง

4. จัดทำแผนบริหารงานประจำปี

5. พิจารณา วินิจฉัยปัญหาทางการบริหารโรงเรียน

6. จัดทำแผนส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการ

7. ประสานงานกับชุมชนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา

8. นิเทศการทำงานของบุคลากร

9. ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ, งานบุคคล,งานงบประมาณ

10. ปฏิบัติหน้าที่ลงนามหนังสือออก, ประกาศ, คำสั่งภายใน

11. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้จัดการมอบหมาย

12. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

 ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

- มีทำแผนกลยุทธ์การบริหาร, แผนปฏิบัติการประจำปี, แผนการนิเทศงานภายใน

- มีการกำหนดวันประชุมสามัญประจำเดือน

- มีแผนส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการภายใน

- มีแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานภายใน

- มีแผนการประกันคุณภาพภายใน

- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการบริหารงานภายใน

- มีการจัดทำแฟ้มงานภายใน