ผู้บริหาร/บุคคลากร

ผู้บริหาร/บุคคลากร

001

ดร.พระครูศรีสุตาลังการ

(ป.ธ.๖,ปร.ด.)

ผู้จัดการโรงเรียน

05

พระมหาบันทอน สุธีโร

(ป.ธ.๖,วศ.บ.)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

166

พระมหาจินดา สงฺฆภทฺโท

(ป.ธ.๖,น.ธ.เอก)

ครูพิเศษ

08

นายประสาท   บุบผาดี

(รบ.บ.)

ครูพิเศษ

06นางพัชชา   ธน.ยอด

(ค.บ.)

ครูพิเศษ

010นายปราณี   ขันสิงห์

(ศศ.ม)

ครูประจำ

25

นางสาวอารีพร   พุทธรักษา

(วท.บ.)

ครูประจำ

26

นายกฤษดา   สารเหล่าโพธิ์

(บธ.บ.)

ครูประจำ

09

นางสาวมนจันทร์ ปาทุมา

(ศศ.ม.)

ครูประจำ

012

นางสาวลำดวน แรกเรียง

(ศศ.ม)

ครูประจำ

011

นางสาวโสรญา ท่าหาญ 

(วท.บ.)

ครูประจำ

04

นายไพบูลย์ มังคละพลัง

ภารโรง/พนักงานขับรถ

03

นางวิมลทยา กรมสูงเนิน

แม่บ้าน

05

นางประหยัด ชูญาติ

แม่บ้าน