ผู้บริหาร/บุคคลากร

ผู้บริหาร/บุคลากร

001

พระครูศรีสุตาลังการ ผศ.ดร.

(น.ธ.เอก,ป.ธ.๖,พธ.บ,ศศ.ม,ปร.ด.)

ผู้จัดการโรงเรียน

05

พระมหาบันทอน สุธีโร

(น.ธ.เอก,ป.ธ.๖,วศ.บ,พธ.ม)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

166

พระมหาจินดา สงฺฆภทฺโท

(น.ธ.เอก,ป.ธ.๖)

ครูสอนพิเศษ

 

08

นายประสาท  บุบผาดี

(รบ.บ.)

นักวิชาการ

06นางพัชชา   ธน.ยอด

(ค.บ.)

ครูสอนพิเศษ

010นายปราณี   ขันสิงห์

(ศศ.ม)

ครูสอนภาษาบาลี

25

นางสาวอารีพร   พุทธรักษา

(วท.บ.)

ครูประจำ

26

นายกฤษดา   สารเหล่าโพธิ์

(บธ.บ.)

ครูประจำ

09

นางสาวมนจันทร์ ปาทุมา

(ศศ.ม.)

ครูประจำ

012

นางสาวลำดวน แรกเรียง

(ศศ.ม)

ครูประจำ

011

นางสาวโสรญา ท่าหาญ 

(วท.บ.)

ครูประจำ

04

นายไพบูลย์ มังคละพลัง

ภารโรง/พนักงานขับรถ

03

นางวิมลทยา กรมสูงเนิน

แม่บ้าน

05

นางประหยัด ชูญาติ

แม่บ้าน