ผู้บริหาร/บุคคลากร

ผู้บริหาร/บุคคลากร

001

ดร.พระครูศรีสุตาลังการ

(ป.ธ.๖,ศษ.ม.)

ผู้จัดการโรงเรียน

05

พระมหาบันทอน สุธีโร

(ป.ธ.๖,วศ.บ.)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ECA855EC 60A8 4F74 9E59 74A00F1AAF2E

พระใบฎีกาสุทัศน์ สติสมฺปนฺโน

(น.ธ.เอก,พธ.บ.)

ครูพระ

022

พระมหาพงษ์ศักดิ์ สิทธิเมธี

(ป.ธ.๖,พธ.บ.)

ครูพระ

166

พระมหาจินดา สงฺฆภทฺโท

(ป.ธ.๖,น.ธ.เอก)

ครูพระ

17

พระครูวินัยธรฉัตรชัย สุรปญฺโญ

(น.ธ.เอก,พธ.บ.)

ครูพระ

01

08

นายประสาท   บุบผาดี

(น.ธ.เอก,ม.๖)

ครู/ประชาสัมพันธ์

010นายปราณี   ขันสิงห์

(น.ธ.เอก,พธ.บ.)

ครู/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

06นางพัชชา   ธน.ยอด

(วค.บ.)

ครู/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

09

นางสาวมนจันทร์ ปาทุมา

(น.บ.,ค.ม.)

ครู/ฝ่ายบริหารงานบุคคล

012

นางสาวลำดวน แรกเรียง

(ศษ.ม.)

ครู/ฝ่ายงบประมาณ

011

นางสาวโสรญา ท่าหาญ 

(วท.บ.)

ครู/ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

04

นายไพบูลย์ มังคละพลัง

(ม.๖)

ภารโรง/พนักงานขับรถ

02

นางสาวเพรชรัตน์ ธน.ยอด

(ม.๖,ธ.ศ.โท)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

03

นางวิมลทยา กรมสูงเนิน

แม่บ้าน

05

นางประหยัด ชูญาติ

แม่บ้าน

07

นางเพ็ชรชมภู องอาจ

เจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการ รร.