มี 135 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

QRค้นหาเพจอย่างรวดเร็วด้วยคิวอาร์โค้ด
facebookFacebook Messenger search iconเพิ่มเติม

นักเรียนจบปีการศึกษา ๒๕๕๕

 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี

๗๐๕๓๐๔๐๓

สามเณรจักรพันธ์  สวัสดิ์พงษ์

๒๙ กันยายน ๒๕๔๐

๗๐๕๓๐๔๐๖

สามเณรอภิสิทธิ์  ทับทิมศรี

๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๐

๗๐๕๓๐๔๐๗

สามเณรณรงค์ฤทธิ์  นามวงศ์

๑๔ กันยายน ๒๕๔๐

๗๐๕๓๐๔๐๙

สามเณรนันทวัฒน์  วงค์ลาโพธิ์

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๐

๗๐๕๓๐๔๐๙

สามเณรธัชพล  หอมไม่หาย

๓๐ กันยายน ๒๕๔๐

๗๐๕๓๐๔๑๒

สามเณรวินัย  คำทอง

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๐

๗๐๕๓๐๔๑๖

สามเณรคุณากร  พันธ์สุวรรณ

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑

๗๐๕๓๐๔๑๘

สามเณรกฤษฏา กัญญาสาย

๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๘

๑๐

๗๐๕๓๐๔๒๑

สามเณรอุทิศ  คณาดา

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐

๑๑

๗๐๕๓๐๔๒๒

สามเณรมานิตย์  แก้วบัวเคน

๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๐

๑๒

๗๐๕๓๐๖๓๔

สามเณรธงชัย  ไชยพันโท

๓ มิถุนายน ๒๕๔๑

๑๓

๗๐๕๓๐๔๓๐

สามเณรชนะวงศ์  หล่าชาญ

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๐

๑๔

๗๐๕๓๐๔๓๗

สามเณรมหาชัย  ไทยทวี

๒ ธันวาคม ๒๕๔๐

๑๕

๗๐๕๓๐๔๓๘

สามเณรสงกรานต์  ทองมาก

๑๗ เมษายน ๒๕๔๑

๑๖

๗๐๕๓๐๔๔๒

สามเณรบุญประครอง  พรมวงษา

๓ มกราคม ๒๕๔๐

๑๗

๗๐๕๓๐๔๔๙

สามเณรสมภพ  จารุพรวิวัฒน์

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๐

๑๘

๗๐๕๓๐๔๕๓

สามเณรพิมพา  จันทะกุมาร

๑ มกราคม ๒๕๔๐

๑๙

๗๐๕๓๐๔๘๕

สามเณรมนตรี  พลสุข

๑๘ ธันวาคม ๒๕๓๘

๒๐

๗๐๕๓๐๖๓๙

สามเณรโชคอนันต์  ข่าขันมะลิ

๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๐

๒๑

๗๐๕๓๐๔๔๗

สามเณรธีระพงษ์  วิลาวรรณ

๑ กันยนยน ๒๕๔๐

๒๒

๗๐๕๓๐๖๘๗

สามเณรอินทร์แปลง  แก้วไกรสร

๑๒ กันยายน ๒๕๓๙

๒๓

๗๐๕๓๐๖๘๘

สามเณรวัชรพงษ์ เชื้อวาปี 

๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๐

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล วัน เดือน ปี

๗๐๕๓๐๓๙๔

สามเณรสุรศักดิ์ สีวะสา

๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๗

๗๐๕๓๐๕๖๑

สามเณรณรงวิทย์ ฤทธิ์เรือง

๗ มีนาคม ๒๕๓๗

๗๐๕๓๐๓๙๓

สามเณรณัฐพล เสนาสนิท

๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๗

๗๐๕๓๐๓๙๗

สามเณรอำพล แสงเงิน

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๗

๗๐๕๓๐๔๖๘

สามเณรจีรวัฒน์ ทองเภา

๑๕ มีนาคม ๒๕๓๙